Akira TAGOH 0fac32a
- hosts: localhost
Akira TAGOH 0fac32a
 tags:
Akira TAGOH 0fac32a
 - classic
Akira TAGOH 0fac32a
 roles:
Akira TAGOH 0fac32a
 - role: custom-test-fonts
Akira TAGOH 0fac32a
  required_packages:
Akira TAGOH 0fac32a
  - adobe-source-han-sans-jp-fonts
Akira TAGOH 0fac32a
  path_prefix: /usr/share/fonts/adobe-source-han-sans-jp
Akira TAGOH 0fac32a
  package: adobe-source-han-sans-jp-fonts
Akira TAGOH 0fac32a
  coverage:
Akira TAGOH 0fac32a
  - ja
Akira TAGOH 0fac32a
  families:
Akira TAGOH 0fac32a
  - lang: ja
Akira TAGOH 0fac32a
   alias: sans-serif
Akira TAGOH 0fac32a
   family: Source Han Sans JP