cvsdist 67cda08
8e6a684611da92c9de2a42e7803aa8f0  a2ps-4.13-eucjp.patch.bz2
cvsdist 67cda08
0c8e0c31b08c14f7a7198ce967eb3281  a2ps-4.13b.tar.gz
cvsdist 67cda08
fee1456d0e6e94af4fc5b5a1bb9687b7  i18n-fonts-0.1.tar.gz