55828d8
*~
9e64a25
/389-ds-base-1.2.7.2.tar.bz2
8f8da89
/389-ds-base-1.2.7.3.tar.bz2
b9dc713
/389-ds-base-1.2.7.4.tar.bz2
e118e93
/389-ds-base-1.2.7.5.tar.bz2
801762e
/389-ds-base-1.2.8.a1.tar.bz2
8d3e921
/389-ds-base-1.2.8.a2.tar.bz2
6ee3466
/389-ds-base-1.2.8.a3.tar.bz2
d01419c
/389-ds-base-1.2.8.rc1.tar.bz2
fa6440e
/389-ds-base-1.2.8.rc2.tar.bz2
1b0995d
/389-ds-base-1.2.8.rc4.tar.bz2
483a4c9
/389-ds-base-1.2.8.rc5.tar.bz2
6bf96c7
/389-ds-base-1.2.8.0.tar.bz2
86ff903
/389-ds-base-1.2.8.1.tar.bz2
b86cef5
/389-ds-base-1.2.8.2.tar.bz2
cf5cfbe
/389-ds-base-1.2.8.3.tar.bz2
26c6149
/389-ds-base-1.2.9.a1.tar.bz2
3ebe542
/389-ds-base-1.2.9.a2.tar.bz2